S A Z I V A M

2. hitnu sjednicu Gradskog vijeća Grada Gradačac, za dan 22.02.2021. godine (ponedjeljak) u sali za sjednice „Gradačačkog sajma“ u Gradačcu,  sa početkom rada u 15:00 sati

          Za sjednicu se predlaže sljedeći

D N E V N I    R E D:

  1. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izdavanju u zakup zemljišta radi organizovanja tržnice/pijace u k.o. Porebrice, putem licitacije, broj: 01-04-52/21, od 04.02.2021. godine.

          S poštovanjem,

PREDSJEDAVAJUĆI GRADSKOG  VIJEĆA

 Mehanović Hajrudin, prof., s.r.