JAVNI OGLASA

 Grad Gradačac putem licitacije, daje u zakup poslovni prostor u prizemlju Gradskog kina, površine 59 m2 sa početnom cijenom mjesečne zakupnine od 590,00 KM+PDV.

Navedeni iznos zakupnine predstavljat će početni iznos zakupnine u postupku licitacije, a najpovoljnijem ponuđaču će u ponudu odnosno mjesečnu zakupninu biti uračunat i PDV.

Predmetni poslovni prostor se nalazi u zgradi Gradskog kina u Gradačcu, izgrađenog na k.č.broj 1103/2 „Kino partizan“ kuća i zgrada 543 m2, dvorište 150 m2 i pašnjak 2. klase 1212 m2 k.o. Gradačac II, upisanoj u p.l.-u broj 286 i el.zk.ul.2231 kao posjed i vlasništvo Grada Gradačac.

–  Predmet zakupa se daje u svrhu obavljanja ugostiteljske djelatnosti.

–  Predmet zakupa je 2007. godine izdat u zakup Ahmetašević Hazimu sinu Adema, koji ga koristi kao ugostiteljski objekat „Cinema“, a zakupodavni odnos traje do 08.04.2021. godine.

U slučaju da na licitaciji postojeći zakupac bude najpovoljniji ponuđač, sa istim će se zaključiti novi ugovor o zakupu u formi notarski obrađene isprave.

U slučaju da na licitaciji neko treći, a ne postojeći zakupac, bude najpovoljniji ponuđač, postojeći zakupac će biti dužan osloboditi predmet zakupa od lica i stvari sa danom prestanka zakupodavnog odnosa, koji je određen ugovorom.

Primopredaju prostora će izvršiti zapisnički Komisija imenovana od strane Gradonačelnika.

–  Predmet zakupa se izdaje u zakup na period od 5 (pet) godina, počev od dana zaključenja ugovora.

II PRAVO UČEŠĆA

– Pravo učešća u postupku licitacije po raspisanom javnom konursu (oglasu) imaju sva fizička i pravna lica, osim pravnih i fizičkih lica koja prema Gradu Gradačac i Poreznoj upravi imaju neizmireno dugovanje po bilo kom osnovu, kao i pravna lica u vlasništvu lica koja prema Gradu Gradačac i Poreznoj upravi imaju neizmireno dugovanje po bilo kom osnovu.

Učesnici su dužni neposredno na dan javnog nadmetanja-licitacije Komisiji priložiti:

– dokaz o uplati  pologa

– ako učesnik nastupa kao punomoćnik, punomoć u formi notarski obrađene isprave

– ovjerenu fotokopiju lične karte ( fizička lica i zastupnici pravnog lica)

– ovjerenu fotokopiju izvoda iz sudskog registra, ne starijeg od tri mjeseca (pravna lica)

– dokaz da učesnik licitacije nema neizmirenih obaveza prema Gradu Gradačac i Poreznoj                            upravi FBiH, po bilo kom osnovu (potvrde se izdaju u Gradskoj službi za privredu, budžet i finansije i Poreznoj ispostavi Gradačac)

– pravna lica su dužna priložiti potvrdu da nemaju neizmirenih obaveza prema Gradu Gradačac i Poreznoj upravi FBiH, po bilo kom osnovu za pravno lice i za osnivača tog pravnog lica

– sve tražene potvrde ne smiju biti starije od 30 dana od dana održavanja licitacije

III POLOG

–  Za učešće u licitaciji, učesnik je dužan uplatiti polog u iznosu od 590,00 KM, i to na račun Grada Gradačac broj 1321900309659853 otvoren kod NLB banke,  šifra općine Gradačac 036.

Svaki učesnik licitacije je dužan na dan održavanja licitacije Komisiji predočiti dokaz o uplaćenom pologu, neposredno prije održavanja javnog nadmetanja.

–  Učesniku licitacije čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija, uplaćeni polog se uračunava u zakupninu, dok će neuspjelim učesnicima licitacije iznos uplaćenog pologa biti vraćen najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana održavanja licitacije.

– Uplaćeni polog se neće vratiti učesniku licitacije čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija, ako isti odustane od zaključenja ugovora o zakupu.

IV POSTUPAK LICITACIJE

–  Licitacija će se održati  dana 10.03.2021.godine (Srijeda) u prostorijama Gradske službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove Grada Gradačac (kancelarija br.15), sa početkom u 08:30 sati.

–  Postupak licitacije provodi Komisija za provođenje javnog nadmetanja-licitacije za dodjelu u zakup poslovnih prostorija u vlasništvu Grada Gradačac imenovana od strane Gradonačelnika.

– U postupku javnog nadmetanja-licitaciji osnovni kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuđača je najveća ponuđena zakupnina za zakup poslovne prostorije.

– Licitacija se može održati samo ako u njoj učestvuju najmanje dva učesnika.

Ako se na licitaciju javi samo jedan učesnik, Komisija će licitaciju proglasiti bezuspješnom.

Ukoliko ne uspije prva licitacija, licitacija će se ponoviti.

– U slučaju ponovne bezuspješne licitacije tj. ako se pojavi samo jedan ponuđač, Komisija može pristupiti dodjeli nekretnine u zakup neposrednom pogodbom, pod uslovom da ponuđena cijena zakupnine ne može biti niža od početne cijene, objavljene u oglasu.

V OBAVEZE ZAKUPCA

– Ugovor sa novim zakupcem, ukoliko na licitaciji ne bude proglašen najuspješnijim postojeći zakupac, će biti zaključen kada postojeći zakupac preda predmet zakupa.

Ugovor će se zaključiti u formi notarski obrađene isprave, nakon pribavljenog mišljenja Gradskog pravobranilaštva Gradačac.

Troškove obrade ugovora i sve troškove oko realizacije istog snosi u cijelosti zakupac.

– Utvrđenu mjesečnu zakupninu zakupac je dužan plaćati mjesečno unaprijed, najkasnije do 5-og u mjesecu, na račun broj 132-190-02900000-87, vrsta prihoda 721121 otvoren kod NLB Banke Gradačac.

–  Zakupac je dužan poslovni prostor upotrebljavati samo u skladu sa namjenom, te isti održavati u ispravnom stanju, pažnjom dobrog domaćina.

–  Poslovni prostor koji je predmet zakupa se ne može izdati u podzakup, bez pisane saglasnosti zakupodavca.

– Zakupac ne može vršiti investiciona ulaganja u poslovni prostor bez pisane saglasnosti zakupodavca.

Ukoliko zakupac izvrši investiciona ulaganja u prostor bez pisane saglasnosti zakupodavca, ista se ne mogu prebijati kroz zakupninu.

Zakupac ne može za izvršena investiciona ulaganja tražiti naknadu, ne može odnijeti ugrađene uređaje, niti ošteti poslovnu prostoriju, a po proteku zakupodavnog odnosa sva ulaganja ostaju u vlasništvu Grada Gradačac.

VI OSTALO    

– Sve dodatne informacije u vezi sa predmetom zakupa i postupkom javnog nadmetanja-licitacije se mogu dobiti u Službi za geodetske i imovinsko-pravne poslove Grada Gradačac (kancelarija br.15), svakim radnim danom do zatvaranja oglasa, u vremenu od 7:30 -16:00 h.

a.