DNEVNI RED

1.  Prijedlog Budžeta Grada Gradačac za 2021. godinu.
2.  Prijedlog odluke o izvršenju Budžeta Grada Gradačac za 2021. godinu.
3.  Prijedlog odluke o organizaciji 48. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije – Sajma šljive.  
4.  Prijedlog odluke o dopuni Odluke o uslovima i načinu izdavanja u zakup poslovnih zgrada i prostorija u vlasništvu Grada Gradačac.  
5.  Prijedlog odluke o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup poslovnih prostorija u vlasništvu Grada Gradačac putem licitacije.
6.  Prijedlog  odluke  o  dopuni  Odluke  o  utvrđivanju  javnog  interesa  broj:  01-05-363/18,  od  29.11.2018. godine (kanalizacija sjever).
7.  Prijedlog odluke o dopunama Odluke o vodosnadbijevanju.
8.  Prijedlog odluke o dopunama Odluke o priključenju građevina na javni kanalizacioni sistem na području Grada Gradačac.  
9.  Prijedlog  odluke  o  izmjenama  i  dopunama  Odluke  o  usvajanju  i  provođenju  Urbanističkog  plana Gradačac za 2020. godinu.
10.  Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o usvajanju i provođenju Regulacionog plana „Centar“.
11.  Prijedlog rješenja o odbijanju zahtjeva za priznavanje ulaganja (Zebed d.o.o.).
12.  Prijedlog rješenja o odbijanju zahtjeva za umanjenje zakupnine (Zebed d.o.o.).
13.  Prijedlog programa rada Gradskog vijeća Gradačac za 2021. godinu.
14.  Prijedlog programa obavljanja komunalnih usluga za održavanje gradske čistoće za 2021. godinu.
15.  Prijedlog rješenja o davanju saglasnosti na Cjenovnik usluga po Programu obavljanja komunalnih usluga za održavanje gradske čistoće za 2021. godinu.
16.  Prijedlog  programa  izrade  i  održavanja  horizontalne  i  vertikalne  signalizacije  na  području  užeg  dijela grada Gradačca za 2021. godinu.  
17.  Prijedlog  rješenja  o  davanju  saglasnosti  na  Cjenovnik  usluga  po  Programu  izrade  i  održavanja horizontalne i vertikalne signalizacije na području užeg dijela grada Gradačac za 2021. godinu.  
18.  Prijedlog programa održavanja riječnih korita za 2021. godinu na području grada Gradačac (Mala Tinja, Stara Gradašnica i lateralni kanal).
19.  Prijedlog plana poslovanja JP „Komunalac“ d.d. Gradačac za 2021. godinu.  
20.  Prijedlog plana poslovanja JP „Parkinzi“ d.o.o. Gradačac za 2021. godinu.
21.  Izvještaj  o  rješavanju  upravnih  stvari  u  upravnom  postupku  u  Gradu  Gradačac  za  period  01.01.- 31.12.2020. godine.  
22.  Izvještaj  o  stanju  lokalnih  kategorisanih  i  nekategorisanih  cesta  na  području  grada  Gradačac  za  2020. godinu, sa prijedlogom mjera za otklanjanje nedostatka u2021.godini. 
23.  Izvještaj o deminiranju i prikupljanju neeksplodiranih ubojnih sredstava na području grada Gradačac sa prijedlogom mjera.
24.  Informacija o stanju poljoprivrednog i šumskog zemljišta u vlasništvu Grada Gradačac sa prijedlogom mjera.
25.  Informacija o rezultatima mjerenja zadovoljstva građana  javnim uslugama.
26.  Informacija o stanju bezbijednosti na području Grada Gradačac za 2020. godinu.
27.  Pitanja, prijedlozi i inicijative.