O B A V J E Š T E NJ E O SAZIVANJU 33. (VANREDNE) SKUPŠTINE JAVNOG PREDUZEĆA „KOMUNALAC“ D.D. GRADAČAC

I 33. (vanredna) skupština javnog preduzeća „Komunalac“ d.d. Gradačac održat će se dana 08.01.2021. godine (PETAK) sa početkom u 10:00 sati, u prostorijama Društva, ul. H.K.Gradaščevića br.114, Gradačac.

II Skupština može odlučivati ukoliko su zastupljeni, lično ili putem punomoćnika, dioničari s više 30% dionica s pravom glasa. Ukoliko kvorum za odlučivanje nije postignut održavanje Skupštine se odlaže.

III Za 33. (vanrednu) Skupštinu dioničara Javnog preduzeća „Komunalac“ d.d. Gradačac utvrđen je slijedeći:

D N E V N I  R E D

  1. Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika;
  2. Donošenje Odluke o izboru neovisnog (vanjskog) revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2020.godinu

IV Do izbora predsjednika Skupštine, Skupštinu vodi dioničar/punomoćnik sa najvećim brojem dionica. Utvrđivanje kvoruma i rezultata glasanja vrši Odbor za glasanje koji čine: predsjednik Novalić Rasima, članovi: Hećimović Almir i Softić Adnan.

Pravo učešća i odlučivanja na Skupštini imaju dioničari koji su se prijavili odboru za glasanje i koji su se nalazili na listi dioničara kod Komisije vrijednosnih papira u FBiH 30 dana prije datuma određenog za održavanje Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji predhodi tom roku ako on pada u neradni dan.

VI Skupštini mogu prisustvovati dioničari ili punomoćnici dioničara koji su se prijavili Odboru za glasanje najkasnije tri dana prije dana određenog za održavanje Skupštine.

Prijava se može podnijeti neposredno u prostorijama Društva, ili poštom na adresu JP „Komunalac“ d.d. Gradačac H.K. Gradaščevića 114, najkasnije 3 dana prije dana određenog za održavanje Skupštine.

VII Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pismeno predložiti izmjenu i dopunu dnevnog reda i prijedloge odluka Nadzornom odboru JP „Komunalac“ d.d. Gradačac najkasnije osam dana od dana objavljivanja obavještenja.

VIII Registracija prijavljenih dioničara i punomoćnika dioničara vršit će se dana 08.01.2021. godine od 9:30 do 10:00 sati, u prostorijama JP“Komunalac“ d.d. Gradačac.

Dioničar ili punomoćnik dioničara ima pravo, počev od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine u prostorijama JP “Komunalac“ d.d. Gradačac, izvršiti uvid u isprave i materijale pripremljene za Skupštinu.